ระบบสารเทศ

ระบบสารสนเทศ


• ระบบสารสนเทศคือกลมของระบบงานท ุ ี่มีการใชคอมพิวเตอร
เทคโนโลยี (Computer based Information System) ซึ่งทําหนาที่
– รวบรวมขอมูล
– จัดเก็บขอมูล
– ประมวลผล
– และแจกจายขอมูลขาวสารหรือ สารสนเทศ
• มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางสารสนเทศ สําหรับสนับสนุนการตัดสินใจ
และควบคุมการดําเนินงานขององคกร

องคประกอบของระบบสารสนเทศ

องคประกอบของระบบสารสนเทศ
1) ฮารดแวรหมายถึง : เครื่องคอมพิวเตอรอุปกรณรอบขางรวมทั้งอุปกรณสื่อสาร
สําหรับเชื่อมโยงคอมพวเตอร ิ เขาเปนเครือขายเชนเครื่องพิมพเครื่องกราดตรวจ
เมื่อพิจารณาเครื่องคอมพิวเตอรสามารถแบงเปน 3 หนวยคือ
ƒ หนวยรับขอมลู (input unit) ไดแกแผงแปนอักขระเมาส
ƒ หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
ƒ หนวยแสดงผล (output unit) ไดแกจอภาพเครื่องพิมพ์

cats000

2) ซอฟทแวรหมายถึง : ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขนจากภาษาคอมพิวเตอรใหเครื่องทํางานได
ตามตองการในแตละงานแบ่งตามลักษณะการทํางานไดดังนี้
ƒ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นโปรแกรมที่เขยนข ี ึ้นเพอควบค ื่ ุมการ
ทํางานของคอมพวเตอร ิ ใหอุปกรณอื่นๆ สามารถทํางานประสานกันไดและควบคุม
โปรแกรมภายนอกอื่นๆ ใหสามารถใชงานไดโปรแกรมระบบปฏิบัติการไดแก MS-Dos ,
Linux, UNIX, Windows ฯลฯ
ƒ โปรแกรมแปลภาษา (Compiler Languages) เปนโปรแกรมที่แปลภาษาคอมพิวเตอรใหเปน

โปรแกรมประยุกต (Application Software) เปนโปรแกรมที่นักเขยนโปรแกรมเข ี ียนขึ้นเพื่อสงใหั่ เครื่องทํางานเฉพาะอยางตามความตองการของผูใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Package Program) เปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อประมวลผลของงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งไดแก โปรแกรมประมวลคํา (word Processing) โปรแกรมจัดระบบฐานขอมูล(data Base Management) โปรแกรมทําการคํานวณ(calcutation Program) โปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ(Business Program)

cats0003) ขอมูล (Data) คือขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สงของ ิ่ สถานที่หรือเหตุการณใดๆ ที่สนใจศึกษาขอมูลแบ่งออกได้ดังนี้

ƒรหัส (code) คือสัญลักษณที่ใชแทนข  อม ูลโดยปกติใชตัวเลขฐานสองเชน 0 ถึง 9 หรอื A ถึง Z

บิท (Bit) ย่อมาจาก Binary digit คือหลักในเลขฐานสอง ที่มี 6 บิทหรอื 8 บิทซึ่งอาจใช้เปนรหัสแทน
ตัวอักษรไดเชน 00010010 แทน A

ไบท (Bye) คอกล ื ุมของเลขฐาน อาจจะเปน 6 บทิ 8 บทิ ก็ไดนามาเป็นรหัสแทนสัญลักษณตัวใดตัว
หนึ่งเชน 00000000 (8 บทิ) เทากับ 1 ไบท
ƒ ตัวอักขระ (Character) คือสัญลกษณ ั ตางๆที่ใชแทนภาษามน  ษยุ 
ƒ คํา (Word)
ƒ เขต (Field)
ƒ ระเบียน (Record)
ƒ ไฟล (File) หรือแฟ้มขอมูล

4) บุคลากร ที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ แบงออกไดดังนี้
• เจาของระบบ  (System owners/Sponsors )
– มีสวนไดสวนไดเสยจากการลงท ี ุนสรางระบบสารสนเทศ
• ผูใชระบบ (User)
– ผูใชภายใน (Internal users)
• End-users คือผูใชที่ปอนขอมูลเขาสูระบบโดยตรงไมจาเปํ นต องมีทักษะหรือ
ความรูมาก เนนความถูกตองและรวดเร็วของการปอนขอมูลเขาสูระบบ
• Power-users คือผูใชที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดาน สามารถใชงานฟงกชัน
ของระบบในสวนที่มความซ ี ับซอนได
• Executive users คือผูใชที่ตองการสารสนเทศมาเพอการต ื่ ัดสินใจและบริหาร
องคกร
– ผูใชภายนอก (External users)
• ผูใชซึ่งเปนบุคคลภายนอกองคกรแตสามารถเขาถ ึงบริการของระบบในองคกรได

5) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ƒ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผูใชหรือของบุคลากรที่เกี่ยวของก็เปน
เรื่องสําคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อไดพัฒนาระบบงานแลวจําเปนตอง
ปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนในขณะที่ใชงานก็จําเปนตองคํานึงถึงลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติของคนและความสัมพันธกับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและ
กรณีฉุกเฉิน เชน ขั้นตอนการบันทึกขอมูลขนตอนการประมวลผล ั้
ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่องชํารุดหรือขอมูลสูญหายและขั้นตอนการทําสําเนา
ขอมลสู ํารองเพื่อความปลอดภัย เปนตน สิ่งเหลานี้จะตองมีการซักซอม มี
การเตรียมการ และการทําเอกสารคูมือการใชงานที่ชัดเจน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s